Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel. Poskytovatelem se rozumí provozovatel služeb umístěných na adrese  https://poradenskyweb.cz, kterým je SimplySaid s.r.o., Bezručova 178, 33301 Stod, IČO 05554233, email info@poradenskyweb.cz, telefonní kontakt: +420607963703.
 2. Službami. Službami se rozumí všechny služby a obsah které Poskytovatel nabízí na doméně www.poradenskyweb.cz, všech poddoménách domény www.poradenskyweb.cz a také na všech doménách a a poddoménách uvedených v Příloze č. 1 Podmínek.
 3. Uživatel, Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která zahájí užívání Služeb.
 4. Podmínky. Vztah Poskytovatele a Uživatele Služby se řídí těmito Všeobecnými Smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“).
 5. Třetí osoba. Jakýkoliv subjekt odlišný od Uživatele a Poskytovatele.

Podmínky užívání

Souhlas s Podmínkami. Před zahájením užívání Služeb je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami a vyslovit s nimi souhlas. Uživatel svůj výslovný souhlas s Podmínkami vyjadřuje zaškrtnutím volby “Souhlasím se všeobecnými smluvními podmínkami” v průběhu Registrace nového Uživatele.

Popis Služeb

Poskytovatel Uživateli nabízí možnost vytvořit si vlastní webovou prezentaci (dále jen “Web”) na některé z domén a poddomén, kde jsou Služby poskytovány, nebo na doméně vlastní, a to za podmínek dále stanovených.

Registrace

Uživatel se registruje zvoleným uživatelském jménem, emailem. Pro zpoplatněné služby je nutné registraci doplnit o adresu Uživatele a případně i IČ/DIČ.

Objednávka

Způsob objednání

Objednávku Služeb lze provést výhradně online, a to prostřednictvím k tomu určeného formuláře

Storno objednávky

Objednávku, která ještě není uhrazena, lze stornovat emailem na adresu info@weproobchodniky.cz. Uhrazenou objednávku, lze stornovat do 7 kalendářních dnů od data aktivace webové prezentace, a to emailem na adresu objednavky@weproobchodniky.cz. Poplatek za storno objednávky je uveden v Příloze č. 2 těchto podmínek. Cena za Službu bude Uživateli vrácena na stejný účet, ze kterého byla Služba uhrazena, a to 14 kalendářních dnů od zrušení poskytování Služeb.

Cena

Cena za Služby je stanovena v Příloze č. 2 těchto podmínek.

Platba

Uživatel může cenu za Služby uhradit následujícím způsobem:

 • bankovním převodem na účet č.2301113024/2010 vedený u Fio banka, a.s.
 • online prostřednictvím platební brány GoPay, poskytované společností GOPAY, s.r.o.

Všechny platby jsou zpracovány v CZK. Veškeré poplatky za převod částky z jiného měny nebo poplatky za převod částky z banky mimo ČR nese Uživatel. Platba je považována za uhrazenou dnem připsáním celé částky na účet Poskytovatele, a to pouze pokud obsahuje všechny požadované náležitosti, tj. zejména variabilní symbol.

Vlastnictví registrovaných domén

Poskytovatel na základě požadavku Uživatele registruje internetové domény. Poplatek za registraci domény i za doménu je zahrnutý v rámci poplatku za Služby uvedené v Příloze č.2. Registrovaná doména je ve vlastnictví Uživatele. V případě ukončení Služeb je možné správu doménu převést z Poskytovatele na Třetí stranu nebo Uživatele, a to za poplatek uvedený v Příloze č. 2.

Práva a povinnosti

Uživatel se výslovně zavazuje, že:

 1. bude Služby užívat výhradně k účelům, ke kterým jsou určeny,
 2. nebude Služby přetěžovat žádnými technickými prostředky,
 3. vlastní platná autorská práva k veškerému obsahu, který bude prostřednictvím Služeb nahrávat,
 4. nebude obcházet, narušovat, poškozovat ani nijak měnit nebo zasahovat do zdrojového ḱódu Služeb,
 5. nebude získávat, analyzovat, upravovat nebo měnit zdrojový kód Služby.
 6. nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
 7. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
 8. nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby Poskytovatele
 9. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
 10. nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
 11. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
 12. nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

Uživatel výslovně souhlasí:

 1. s tím, že Poskytovatel neodpovídá Uživateli žádným způsobem za částečnou nebo úplnou ztrátu obsahu Webu Uživatele pro Služby poskytované bez poplatku.
 2. s tím, že Poskytovatel odpovídá za ztrátu obsahu Webu Uživatele u zpoplatněných programů pouze v případě, že ztráta/poškození obsahu byla prokazatelně způsobená Poskytovatelem.
 3. s tím, že přebírá veškerou zodpovědnost za obsah Uživatelem publikovaný
 4. s tím, že může být prostřednictvím emailu nebo telefonu osloven s reklamní nabídkou, a to Poskytovatelem nebo obchodním partnerem Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje:

 1. ochraňovat veškeré osobní údaje v rozsahu stanoveném platnými zákony, zejména pak zákon 101/2000 sb. v aktuálním znění,
 2. vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby jeho Služby byly dostupné,
 3. oznamovat plánované odstávky Služeb s předstihem minimálně jednoho pracovního dne.

Poskytovatel je oprávněn:

 1. ukončit Poskytování Služeb Uživateli při porušení povinností Uživatele, a to bez nároku na finanční kompenzaci.

Závěrečná ustanovení

 1. Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli. Změnu Podmínek Poskytovatel oznámí Uživateli na emailovou adresu uvedenou v při registraci.
 2. Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.
 3. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 4. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.12.2016

Příloha č. 2 – Cena za Služby

Všechny platby jsou zpracovány v CZK.

Web v systému poradenskyweb.cz

Plán Business

Měsíční platba - 300,- Kč měsíčně
Čtvrtletní platba - 855,- Kč čtvrtletně
Roční platba - 3 300,- Kč ročně

Plán Enterprise

Měsíční platba - 800,- Kč měsíčně
Čtvrtletní platba - 2280,- Kč čtvrtletně
Roční platba - 8640,- Kč ročně

Automatická opakovaná platba GoPay

V případě platby GoPay je založena automatická opakovaná platba. O této skutečnosti bude uživatel vyrozumněn emailem v okamžiku založení opakované platby.

V případě roční platby uživatel obdrží notifikační emaily o blížícím se datu opakované platby, 10 dní před datem opakováné platby. V případě, že Uživatel již o službu nemá zájem, může kdykoli službu zrušit ve svém účtu nebo kontaktováním Poskytovatele.

Poplatek za storno objednávky

Poplatek za storno uhrazené a dokončené objednávky činí 1 000,- Kč